Určení hodnoty rodinných podniků v procesu nástupnictví

Tato aplikace vznikla v rámci řešení projektu „Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví“, který byl spolufinancován Technologickou agenturou ČR z programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Východiskem tvorby tohoto softwaru jsou standardní oceňovací metody, které jsou doplněny o poznatky autorů získané v rámci výzkumu zaměřeného na rodinné podniky. Software navazuje na Metodiku určování hodnoty rodinných podniků v procesu nástupnictví (dále Metodika), která zdůvodňuje úpravy a zvolené parametry. Použití softwaru je popsané v Manuálu. Všechny tyto informace jsou shrnuty v knize „Určování hodnoty rodinných podniků“, kterou napsal tým řešitelů projektu a tvůrců Metodiky.

Tato aplikace je určena zejména pro majitele rodinných podniků, kteří s jejím využitím dokážou zjednodušeně odhadnout hodnotu svého podniku, ale i cílevědomě ji řídit zlepšováním procesů vedoucích k posílení klíčových oblastí růstu Přitom je stěžejní příprava vstupních dat, které uživatel ke stanovení hodnoty použije (zadá do aplikace). Proto autoři tohoto software nemohou přebírat záruku za výsledek, pokud nemají pod kontrolou data použitá jako vstupní informace pro určení hodnoty podniku.

Použití aplikace vyžaduje následující informace:

  • Informace o oceňovaném podniku. Tyto informace jsou použity k výpočtu některých parametrů ocenění (např. nákladů vlastního kapitálu dle oboru podnikání) a k prezentaci některých finančních poměrových ukazatelů v daném oboru, které mohou uživateli umožnit identifikovat slabé stránky jeho podniku. Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán vygenerovaný finanční plán a výpočet ocenění podniku.
  • Zodpovězení otázek v dotazníku. Tento dotazník je použitý k výpočtu tzv. faktoru rodinnosti a k odvození některých parametrů ocenění.
  • Účetní data. Uživatel může použít k určení hodnoty podniku tři metody, které se liší nároky na vstupní data. Všechny metody vyžadují vstupní data obsažená v účetních výkazech (rozvaha a výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka). V případě metody diskontovaného cash flow je základem ocenění finanční plán. Tento plán je vytvořen na základě informací o minulém vývoji podniku, přičemž se předpokládá, že základní parametry se v budoucnosti nezmění (např. podíl osobních nákladů na tržbách, doba odpisování majetku apod.). Uživatel může všechny tyto položky pro plán upravovat tak, aby co nejlépe odpovídaly záměrům podniku. V případě metody majetkového ocenění bude uživatel potřebovat detailní informace o vlastněném majetku, zejména dlouhodobém.
  • U některých parametrů software odkazuje na Metodiku (např. zdůvodnění přirážky za specifické riziko, oborové hodnoty). Metodika je dostupné všem uživatelům.

Přejít k výpočtu