Řešitelský tým

 

Prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

reznakova@fbm.vutbr.cz

 Maria Režňáková je profesorkou podnikových financí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Je garantkou magisterského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku. V minulosti byla vedoucí Ústavu financí, proděkankou pro vědu a výzkum a v současnosti je prorektorkou pro akademické záležitosti VUT. Je členkou vědeckých rad pěti fakult v České republice a na Slovensku. Zabývá se zejména problematikou finančního řízení podniku, výkonnosti podnikatelských subjektů a jejich oceňováním. Za dobu svého působení ve vysokoškolském prostředí byla vedoucí výzkumných týmů mnohých externích a interních výzkumných projektů zejména zaměřených na měření a hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelských subjektů, predikce bankrotu, identifikace generátorů hodnoty a stanovení hodnoty podniku. Publikovala řadu knih, kapitol v odborných knihách, článků ve vědeckých časopisech, pravidelně prezentuje výsledky výzkumu na mezinárodních konferencích.

Maria Režňáková je odpovědnou řešitelkou projektu.

 

Ing. Michal Karas, Ph.D.

karas@fbm.vutbr.cz

Michal Karas je absolventem Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Na této fakultě získal v roce 2013 i doktorát za zpracování disertační práce na téma Měření úvěrového rizika podniků zpracovatelského průmyslu v České republice v oboru Podnikové finance. V současnosti působí na fakultě jako odborný asistent na Ústavu financí. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku předmětů zaměřených na finanční řízení podniku a určování hodnoty podniku v českém i anglickém jazyce. Jeho výzkumná a publikační činnost je orientována především na téma tvorby bankrotních modelů, zejména na otázky jejich efektivity a možnosti jejich dalšího rozvoje ve formě hybridních modelů kombinujících více klasifikačních algoritmů, případně využití kombinace podnikových a makroekonomických dat v predikci úpadku podniku. Výsledky své činnosti pravidelně publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech.

V projektu se zaměřuje na oblast tvorby modelu predikce budoucí hodnoty a vývoj software.

 

doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.

zizlavsky@fbm.vutbr.cz

Je absolventem Fakulty strojního inženýrství a Fakulty podnikatelské VUT v Brně, kde v současné době působí jako docent na Ústavu financí. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku předmětů z oblasti finančního řízení. Výzkumná a publikační činnost se orientuje na oblast controllingu, systémů měření a řízení výkonnosti. Nosná část výzkumu sestává ze studia inovačního procesu podniku, měření, řízení a zvyšování jeho výkonnosti. Praktické zkušenosti čerpá z podnikové praxe, se kterou úzce spolupracuje. Ondřej Žižlavský publikoval výsledky své práce v odborných knihách, recenzovaných vědeckých časopisech a na mezinárodních vědeckých konferencích. V rámci svého působení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně se Ondřej Žižlavský zapojil do řady výzkumných projektů. Aktuálně je řešitelem projektu Innovation Scorecard: Management Control Framework of Innovation Project in IT Industry, a spoluřešitelem projektu Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví, jež jsou podpořeny Technologickou agenturou České republiky.

V rámci projektu se zaměřuje na otázky inovací v rodinných podnicích a jejich vliv na výkonnost podniku.

 

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.

brychta@fbm.vutbr.cz

Karel Brychta působí jako akademický pracovník Ústavu financí Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Na této fakultě absolvoval bakalářské, magisterské a doktorské studium ve studijním programu Ekonomika a management. Je rovněž absolventem magisterského studia Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, studijní obor Právo. V současnosti je garantem bakalářského studijního programu Účetnictví a daně.

Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku mezinárodního zdaňování příjmů, komparaci daňového práva, vývoj daňové právní úpravy a vybrané instituty v reflexi judikatury správních soudů. V posledních letech se zabývá i problematikou převodních cen; aktuálně je vedoucím řešitelského týmu projektu Transfer Princing in V4 Countries podporovaného Visegradským fondem. Je členem Sdružení účetních a daňových poradců a členem European Association of Tax Law Professors.

V rámci projektu se věnuje daňovým otázkám rodinných podniků.

 

Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.

michalikova@fbm.vutbr.cz

Eva Michalíková pracuje na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně od roku 2009 jako odborný asistent. Vyučuje především statistické metody a matematiku. Její oblasti zájmu zahrnují matematickou statistiku a ekonometrii, specializuje se na odhadování ekonometrických modelů, například metody odhadu panelových dat, pokročilé metody odhadu gravitačních modelů obchodu a na robustní regresní modely. Vystudovala matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Od roku 2005 studovala v doktorském programu na Institutu Ekonomických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy. Zde byla členem Centra doktorských studií do roku 2009 a připravovala jako asistent semináře z matematiky a ekonometrie. V roce 2012 obhájila svou disertační práci a obdržela titul Ph.D.

V rámci projektu se věnuje otázkám statistického vyhodnocení dat a tvorbu predikčního modelu.

 

Ing. Jan Pěta, Ph.D.

peta@fbm.vutbr.cz

Honza Pěta je odborným asistentem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, kde se specializuje na oblast účetnictví a synergické efekty při podnikových přeměnách. Jeho výzkum se zaměřuje především na oblasti identifikace zdrojů, z kterých je možné realizovat pozitivní efekty plynoucí z přeměny společnosti v České republice. Výsledky výzkumu publikoval v několika příspěvcích na mezinárodních vědeckých konferencích indexovaných do databáze Web of Science a ve dvou vědeckých časopisech indexovaných databází Scopus.

V rámci řešení projektu se zaměřuje na sběr dat, interpretaci účetních dat a tvorbu metodiky.

 

Ing. Pavla Srbová

xpsrbov00@vutbr.cz

Pavla Srbová je studentkou druhého ročníku doktorského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské na Vysokém učení technickém v Brně. Její disertační práce se zaměřuje na specifika určování hodnoty rodinných firem. Na stejné vysoké škole úspěšně dokončila magisterské studium v roce 2017 obhajobou závěrečné práce na téma Modelování predikce bankrotu stavebních podniků. Za tuto diplomovou práci získala třetí místo v soutěži FINDiplomka roku 2017. Absolvovala také zahraniční studijní pobyt na Univerzitě v Oslu. Pavla Srbová aktuálně pracuje jako asistentka manažera v rodinné firmě věnující se výrobě výukových pomůcek pro děti.

V rámci řešení projektu se zaměřuje na tvorbu dotazníku, sběr dat a jejich vyhodnocení.

 

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

9895@mail.vsfs.cz

Naděžda Petrů působí jako vedoucí Katedry řízení podniku Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. v Praze. V minulosti působila v oblasti obchodu a marketingu ve společnostech Krahulík - Masozávod Krahulčí a Sindat, Ve své přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti se věnuje především problematice strategií marketingu, managementu, řízení rodinných firem, vytváření business modelů. Je absolventkou VŠFS, a.s. v Praze. Disertační práci s názvem Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva obhájila v roce 2017 na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické. Je autorkou řady statí publikovaných ve vědeckých časopisech, jako i popularizačních článků v oboru řízení podniku, marketingu, managementu a rodinného podnikání. Úzce spolupracuje s Asociací malého a středního podnikání a živnostníků ČR v rámci řešení různých projektů. V roce 2018 zastávala v rámci této spolupráce pozici manažera marketingové komunikace Roku rodinného podnikání.

V rámci projektu participuje na přípravě dotazníkového šetření, sběru dat a jejich vyhodnocení.

 

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

pavla.breckova@vsfs.cz

Pavla Břečková je absolventkou Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Na této fakultě získala i doktorát. V rámci studia absolvovala stáže na zahraničních univerzitách ve Velké Británii a v Dánsku. Již v době studií začala s vlastním podnikáním. Dlouhodobě manažersky působí v oblasti přesného strojírenství, nanotechnologií a částečně energetiky. Profesně se specializuje na oblast zahraničního obchodu a strategie ve skupině exportně zaměřených firem (s mateřskou společností AUDACIO). Působí i na Vysoké škole finanční a správní, kde založila anglický studijní program se zaměřením na mezinárodní obchod. Věnuje se sektoru malých a středních firem, je místopředsedkyní představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a připomínkuje ekonomicky zaměřené legislativní návrhy vlády. Také zastupuje Českou republiku v nadaci Eurofound, která je jednou z tripartitních poradních agencií Evropské komise se sídlem v Dublinu.

V rámci projektu participuje na přípravě dotazníkového šetření, sběru dat a jejich vyhodnocení.

 

Ing. Andrea Tomášková

24934@mail.vsfs.cz

Andrea Tomášková je studentkou třetího ročníku doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa, obor Finance na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Její disertační práce se zaměřuje na ekonomické a sociální aspekty fungování rodinných firem. Na stejné vysoké škole úspěšně dokončila magisterské studium v roce 2017 obhajobou závěrečné práce na téma Rodinné podnikání, řízení nástupnické strategie. Za tuto diplomovou práci získala Cenu rektorky za nejlepší diplomovou práci roku 2017. Absolvovala také zahraniční studijní pobyt na italských univerzitách v Bologne, Pise, Pratu a Florencii. Andrea Tomášková aktuálně působí jako interní doktorand na VŠFS a vyučuje předměty Modern management, Business model a Retail management. Je spoluautorkou několika článků o rodinném podnikání.

V rámci řešení projektu se zaměřuje na sběr dat a jejich vyhodnocení.

 

Eva Svobodová, MBA

svobodova@amsp.cz

Vystudovala komerční právo, základy práva EU, management a marketing na Institut of Technology Sligó (Irsko) v rámci EPI-Evropského polytechnického institutu, dále management a marketing na ESMA Barcelona – Escuela Superior de Management y Administración v rámci Czech Management Institute Praha.  Od roku 1990 se pohybuje ve sféře zaměstnavatelských organizací, 15 let působila na Svazu průmyslu a dopravy ČR na pozicích projektového manažera bruselské kanceláře CEBRE, zástupce ředitele vnějších vztahů a ředitelky kanceláře GŘ. Od roku 2006 je generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), od roku 2019 rovněž členkou představenstva. Je členkou řady poradních orgánů a pracovních skupin ministerstev a dalších institucí a také porotkyní několika podnikatelských soutěží. Osobně se podílela na řadě vlastních projektů AMSP ČR: Rodinná firma, Svou cestou-Young Business, Fandíme řemeslu!, Podnikavá žena, Malý obchod, Moje restaurace, Silver Business, Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019 vč. vlastních soutěží a grantů AMSP ČR.

V rámci projektu se zaměřuje na koordinaci aktivit za AMSP ČR v rámci výzkumné fáze, jakož i připomínkování postupu řešení a metodiky oceňování rodinných podniků, jako i na diseminaci výsledků.