Představení projektu

Projekt představuje synergii vzniklou spojením získaných teoretických znalostí z oblasti rodinného podnikání a určování hodnoty podniku s potřebami praxe, prezentujícími požadavky na řízení následnictví v rodinných firmách. Dle Family Firm Institute vytváří 70 – 90 % světového HDP, poskytují rodinné podniky zaměstnání 60 – 80 % zaměstnanců, jsou odolnější vůči krizím, jsou založené na vysoké odpovědnosti ke svému okolí, investice do těchto firem zůstávají v regionech a tvoří základ jejich obslužnosti. Rodinné podniky se snaží vyvážit potřeby rodiny a potřeby podnikání, upřednostňují socioekonomické bohatství před úzkým zaměřením na finanční cíle.  Z uvedených důvodů považujeme za nutné podrobně se zabývat rodinnými podniky a řešením jejich aktuálních problémů.

Rozhovory s majiteli firem bylo zjištěno, že se strategickému řízení nástupnictví či majetkovému vypořádání, jehož součástí je stanovení hodnoty předávané firmy, vyhýbají především proto, že nevědí, jak postupovat.

Hlavním výstupem projektu bude vymezení generátorů hodnoty pro malé a střední rodinné podniky a vytvoření metodiky predikce jejich hodnoty. Návrh projektu vychází ze společenské poptávky ze strany malých a středních rodinných podniků, které řeší otázku nástupnictví: dochází k první mezigenerační výměně, ale i k prodejům rodinných firem či k jejich fúzím. Způsob, forma, proces předání vedení rodinných podniků, ale i majetkových podílů, je velmi aktuální a diskutované téma.

 

Cílem projektu je vytvoření prakticky využitelné metodiky určování hodnoty rodinných malých a středních podniků. Východiskem tvorby metodiky bude definice generátorů hodnoty rodinných podniků, akceleračních a inovačních postupů jako nástrojů pro řízení jejich hodnoty. Metodika bude podpořena manuálem, který bude dán k dispozici majitelům rodinných podniků prostřednictvím Asociace MSP.